Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 11:23

Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» για το Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» αποφασίζει την προκήρυξη για την πλήρωση δυο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ για τη Μ.Ε.Ν.Ν. του Νεογνολογικού τμήματος με απαραίτητη προϋπόθεση την εξειδίκευση στην ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ για το Γ.Ν.Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»:

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, ιατροί οι οποίοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

β. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος

γ. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση Ιατρικής ειδικότητας και εξειδίκευσης.

δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος.

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, δηλ. από 13/09/2017 έως και 2/10/2017.

Αιτήσεις δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς μέσα στην ορισθείσα προθεσμία σε τρία (3) αντίγραφα, στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στη Διεύθυνση :Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»- Γ.Ν. Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ.Σοφίας 80 και Λούρου, Τ.Κ 115 28 Αθήνα.

Για τις αιτήσεις αυτές ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από την σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην Εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις-δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 213-2162147.

Διαβάστηκε 1685 φορές

Δημοφιλή Άρθρα

Είπαν και ελάλησαν...

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων