Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 00:08

ΕΡΓΑΣΙΑ: 48 Προσλήψεις διοικητικών στο Υπ. Εξωτερικών

ΕΡΓΑΣΙΑ: 48 Προσλήψεις διοικητικών στο Υπ. Εξωτερικών

Προκήρυξη πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων των κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών και Διοικητικών Γραμματέων με μετάταξη υπαλλήλων των κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Προκηρύσσεται η πλήρωση με μετάταξη δεκατριών (13) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών και τριανταπέντε (35) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α’ 117), όπως τροποποιηθέν ισχύει.

Οι θέσεις θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων των κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά από αίτησή τους και επιτυχή συμμετοχή σε γραπτή δοκιμασία.

Η γραπτή δοκιμασία θα διενεργηθεί στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο Γ. Κρανιδιώτης, οδός Ακαδημίας 1, με ημερομηνία έναρξης την 14η Ιανουαρίου 2019.

Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής – Αίτηση – Προθεσμία- Δικαιολογητικά

Στη γραπτή δοκιμασία για τη μετάταξη στον Κλάδο των Πτυχιούχων Διοικητικών γίνονται δεκτοί υπάλληλοι των κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι απέκτησαν, μετά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους, Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή είχαν μεν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους, έχει όμως παρέλθει οκταετία από το διορισμό και διαθέτουν τα υπόλοιπα Ειδικά Προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν.3566/2007). Υπάλληλοι του κλάδου Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών μπορούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία για τη μετάταξη στον Κλάδο των Διοικητικών Γραμματέων, εφόσον διαθέτουν τα Ειδικά Προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 128 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν.3566/2007).
https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2018-11/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7_0.pdf

Διαβάστηκε 845 φορές

Δημοφιλή Άρθρα

Είπαν και ελάλησαν...

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων