Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 10:15

ΕΡΓΑΣΙΑ: Προσλήψεις στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας

ΕΡΓΑΣΙΑ: Προσλήψεις στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του 7ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΓΟΥΡΝΕΣ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ» [Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020], στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την «Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης» Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31-05-2019 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων

1 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικών ευρημάτων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρδηττού 34Β, Τ.Κ. 11636, Αθήνα απευθύνοντάς την στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας υπ’ όψιν κ.κ. Χρ. Θεοδωρακοπούλου και Α. Λαγοπόδη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9232358, 210-9224339), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 21/11/2018 έως 27/11/2018).

Διαβάστηκε 1428 φορές

Δημοφιλή Άρθρα

Είπαν και ελάλησαν...

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων