Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 10:15

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 23 προσλήψεις στο Υπ. Υγείας

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 23 προσλήψεις στο Υπ. Υγείας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 23 μηνών και για τετράωρη ημερήσια εργασία, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

23 ΥΕ Καθαριότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 6 μήνες)
2 ή 3 Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
4.ή 5 Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

6 Ανήλικα τέκνα (από 1 έως 3)
7 ή 8 Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
9. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες)

9.α. Κτηθείσα σε κτίρια ή υπηρεσίες του δημοσίου τομέα (έως 120 μήνες)
9.β. Κτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα 9έως 120 μήνες)
10. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
11. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου
Τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδοτούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα βαθμολόγησής τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 06/03/2017 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η κατάταξη των υποψηφίων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγράφονται ανωτέρω στην ενότητα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ της παρούσας Ανακοίνωσης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι από 16-11-2018 μέχρι 26-11-2018.

Διαβάστηκε 1032 φορές

Δημοφιλή Άρθρα

Είπαν και ελάλησαν...

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων