Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 14:12

Προσλήψεις στη Δ/νση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Αιτ.-12/3

Προσλήψεις στη Δ/νση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Αιτ.-12/3

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών για τα εγγεγραμμένα μνημεία στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών» της Πράξης με τίτλο «Ελλάδα και UNESCO: Παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη χώρων και μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην ελληνική επικράτεια» με κωδικό ΟΠΣ 5010662.

    3  ΠΕ Αρχαιολόγοι
    1 ΤΕ Λογιστών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (1ος όροφος), Θεμιστοκλέους 5, Τ.Κ. 10677 Αθήνα, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης, (Τηλ. Επικοινωνίας 210 3321707, 2103321702, 210 3321753) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της  καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, από 02/03/2019 έως 12/03/2019 (9:00 – 13:00).

Διαβάστηκε 1053 φορές

Δημοφιλή Άρθρα

Είπαν και ελάλησαν...

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων